عاشورا یک حادثه زودگذر نبود/ مکتب حسینی تا پایان تاریخ ادامه دارد | ليمر