خلاصه

خليج فارس، بز بومي بوشهر در كنگره بزهاي آسيا!

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد كشاورزی استان بوشهر گفت: در نخستین كنگره بزهای شیری آسیا كارشناسان معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد كشاورزی استان بوشهر درابتكاری جالب بز بومی استان بوشهر را با نام بز خلیج فارس معرفی كردند.

ايرنا نوشت: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد كشاورزی استان بوشهر گفت: در نخستین كنگره بزهای شیری آسیا كارشناسان معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد كشاورزی استان بوشهر درابتكاری جالب بز بومی استان بوشهر را با نام بز خلیج فارس معرفی كردند.
مهندس افشین قطبی افزود: دراین كنگره كه دركشور مالزی برگزار شد سه عنوان مقاله از كارمندان سازمان جهاد كشاورزی استان بوشهر پذیرفته شد.
وی، مقالات پذیرفته شده در این كنگره را شامل ‘برآورد پارامترهای ژنتیكی صفات رشد در بزهای خلیج فارس ایران’، ‘برآورد پارامترهای ژنتیكی ركوردهای روز آزمون تولید شیر دربزهای خلیج فارس ایران’ و ‘ اثر همزمان سازی فحلی با اسفنج و سیدر بر میزان آبستنی، جنسیت و تیپ تولد بزغاله ها دربزهای خلیج فارس ذكر كرد.
قطبی با اشاره به اینكه در این كنگره برای اولین بار از بز بوشهر استان بوشهر در سطح بین المللی مقاله ارایه شده است گفت: ارایه مقاله و استفاده از نام خلیج فارس دراین كنگره آسیایی برای بز بومی استان بوشهر نتیجه ابتكار كارشناسان این سازمان است.

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد

در تلگرام منتظر شما هستيم
کانل خبری لیمر